Uvjeti poslovanja

Pravila korištenja
Pristupanjem web portalu www.aktido.ba (u daljem tekstu portal) koji je u vlasništvu društva AKTIDO doo prihvatate sva pravila i uslove korištenja ovog portala.
Vaša obaveza, kao korisnika portala, je upoznati se sa uslovima korištenja te se smatra da ste pristupom portalu sa njima u potpunosti upoznati i saglasni te da ih razumijete u cijelosti.
AKTIDO doo zadržava pravo, da po vlastitom nahođenju, promjeni, modifikuje ili na bilo koji drugi način izmjeni uslove korištenja portala u bilo kom trenutku bez prethodne obavijesti i takve izmjene će se primjenjivati i postati važeće danom objave istih.
Ukoliko se iz bilo kog razloga ne slažete i ne prihvatate uslove korištenja, molimo Vas da odmah prestanete sa korištenjem portala i isti napustite.

Veza sa drugim web portalima i web stranicama
Portal može da sadrži veze prema drugim web stranicama i portalima. AKTIDO doo, nema kontrolu nad tim stranicama i portalima i nije odgovoran za njihov sadržaj i ispravnost informacija na tim stranicama i portalima i/ili izmjene i ažuriranje tih stranica niti za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takve veze.

Autorska prava i zaštitni znakovi
Web portal www.aktido.ba u vlasništu je društva AKTIDO doo uključujući autorska prava na sadržaj istog. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, naročito korištenje tekstova, dijelova teksta, fotografija i vedeo materijala, kao i zaštitnih znakova nije dopuštena bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika portala.
Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatraće se kršenjem autorskih prava.

Privatnost
Pristupanjem portalu i popunjavanjem obrazaca na portalu ste saglasni da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik usluga portala nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak. Pod podacima koje korisnik portala ostavlja u svhru korištenja usluga portala, vezanih za promet nepokretnosti, podrazumijeva se sledeće: ime, prezime, adresa, broj telefona, elektronska pošta i IP adresa svakog pojedinog pristupa portalu.
Korisnik portala se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbijednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Nezakonito ili zabranjeno korištenje
Svojim pristupom portalu garantujete da nećete upotrebljavati navedeni portal u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim uslovima korištenja. Nije dopušteno da se koristite ovim portalom na način koji bi ovaj portal oštetio ili je onesposobio, preopteretio ili ometao druge korisnike da se njime služe. Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen putem portala.

Nedopušteni sadržaji
Svojim pristupom portalu saglasni ste da nećete objavljivati i/ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim sledećesadržaje:
koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, uznemiravajući, koji predstavljaju zadiranje u tuđu privatnost ili su na bilo koji način štetni po korisnike portala;
koji uznemiravaju, omalovažavaju ili su neprijateljski orijentirani prema pojedincu ili skupini pojedinaca na osnovi vjerske ili spolne pripadnosti, seksualne orijentacije, rasne ili etničke pripadnosti, dobne skupine ili nekoj hendikepiranoj skupini;
koji sadrže osobne ili identifikacijske informacije o drugoj osobi bez izričitog odobrenja iste i/ili koji su lažni, prijevarni, koji pogrešno informiraju ili obmanjuju;
koji krše autorsko pravo ili druga prava bilo koje osobe, ili sadržaj koji nemate pravo učiniti dostupnim po sili zakona ili po osnovu ugovornog odnosa;

Ograničenje pristupa
AKTIDO doo zadržava exkluzivno pravo da prekine ili ograniči Vaš pristup portalu i uslugama koje su uz njega vezane ili bilo kojem njihovom dijelu iz bilo kog razloga i u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja.
Svojim pristupom portalu saglasni ste da vlasnik portala može ograničiti korištenje bilo koje usluge dostupne putem portala, uključujući maksimalan broj dana za kojih će sadržaj biti zadržan, maksimalan broj i veličina objava, e-mail poruka, i/ili drugog sadržaja koji može biti prenošen ili pohranjen putem ovog portala kao i učestalost kojom možete pristupiti ovoj usluzi. Saglasni ste da portal zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmjeni ili ukine uslugu (ili bilo koji dio iste) sa ili bez prethodne obavjesti, i da vlasnik nije odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmjene, privremeno obustavljanje ili ukidanje usluge.
AKTIDO doo zadržava pravo da pojedinog korisnika isključi iz daljnje uporabe portala i zabrani korištenje portala, ukoliko korisnik na bilo koji način krši uslove korištenja ili na drugi način usporava ili ometa rad portala.

Isključenje od odgovornosti
Informacije i usluge koje portal sadrži ili koje su dostupne kroz korištenje usluga portala mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Sadržaji objavljen na portalu ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih i/ili finansijskih odluka.
Vlasnik portala ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran prema Vama ili bilo kojoj trećoj strani za neposrednu, posrednu, slučajnu, posljedičnu ili neku drugu štetu koja je proizašla ili je na bilo koji način povezana s korištenjem portala ili njenim radom.

Završne odredbe
Ovim uslovima korištenja definisani su odnosi između vlasnika i korisnika portala kojima se regulira vaše korištenje ovih stranica. Uslovi i odnos između Vas i portala podliježu zakonima Bosne i Hercegovine koji reguliraju predmetne odnose, a u slučaju spora nadležan je sud u Tuzli.